ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิคโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี


Sunpasitthiprasong Hospital Medical Education center Ubonประวัติศูนย์แพทย์

ในปี พ.ศ. 2538 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้รับการประสานงานจากกระทรวงสาธารณสุข ให้ดำเนินการสอนและฝึกอบรมนักศึกษาแพทย์ในระดับชั้นคลินิกร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท(The Collaborative Project to Increase Production of Rural Doctors ; CPIRD) เป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์สำหรับนักเรียนในส่วนภูมิภาค

ในปี พ.ศ. 2545 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้จัดตั้งศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกขึ้น เป็นศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ลำดับที่ 13 ของประเทศ ตามความเห็นชอบของสำนักงานบริหารโครงการ่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กระทรวงสาธารณสุข โดยช่วงแรกใช้ห้องสำนักงานและห้องสำหรับการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ ณ อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ โดยมีแพทย์ประจำโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก และคณาจารย์แพทย์ประจำโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์สอนในระดับชั้นคลินิกแก่นักศึกษาแพทย์ตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ระบบรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2567

1 / 10
2 / 10
3 / 10
4 /10
5 / 10
6 / 10
7 /10
8 /10
9 / 10
10 / 10

เตรียมความพร้อมขึ้นชั้นคลีนิค
เตรียมความพร้อมขึ้นชั้นคลีนิค
เตรียมความพร้อมขึ้นชั้นคลีนิค
พิธิไหว้ครูปีการศึกษา 2566
พิธิไหว้ครูปีการศึกษา 2566
พิธิไหว้ครูปีการศึกษา 2566
วันมหิดล 2566
ประชุม CPIRD 2023
ประชุม CPIRD 2023
เจ้าภาพปี 2024

ประกาศศูนย์แพทยศาสตรศึกษา

อาจารย์ท่่านใดสนใจติดต่่อศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

นายแพทย์ เกริก สุวรรณกาฬ

ผู้อำนวยการศูนย์แพทย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์ที่เป็นเลิศ 1 ใน 5 ของ ศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาในกระทรวงสาธารณสุข ภายในปี 2560

พันธกิจ

1. ร่วมผลิตบัณฑิตแพทย์ตามปณิธานที่ตั้งไว้
2. พัฒนาองค์กรด้านวิชาการและการบริการทางสาธารณสุข
3. มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่มีมาตรฐาน
4. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
5. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม

Overview

ภาควิชา/กลุ่มงาน

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ประกาศ || website

สาขาอายุรศาสตร์เป็นสาขาที่สำคัญเป็นรากฐานของวิชาการทางการแพทย์อีกทั้งโรคทางอายุรศาสตร์ก็มีความหลากหลายนอกจากนี้ยังเป็นวิชาที่มีความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างรวดเร็วซึ่งอายุรแพทย์ที่ดีควรมีความรู้ความสามารถในการให้การวินิจฉัยการดูแลรักษาแบบองค์รวมและการพัฒนาความรู้ความสามารถรวมทั้งต่อยอดวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จึงมีพันธกิจของการฝึกอบรม/หลักสูตรดังต่อไปนี้

1. ให้การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมตามมาตรฐานวิชาชีพ

2. ผลิตอายุรแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถมีความเป็นมืออาชีพและมีความสามารถในการสื่อสารและสามารถทำงานเป็นทีมสามารถปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพได้

3. มีผลงานวิชาการและงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

4. ผลิตอายุรแพทย์ที่มีคุณธรรมจริยธรรมและเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วยผู้ร่วมงานและองค์กร

5. ปลูกฝังการให้ความสำคัญของความปลอดภัยของผู้ป่วยโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

6. การผลิตอายุรแพทย์ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์สอดคล้องกับความต้องการของนโยบายระบบสุขภาพระดับประเทศเน้นการกระจายอายุรแพทย์ทำงานในโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชนที่ขาดแคลนอายุรแพทย์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์โดยเฉพาะเขตบริการสุขภาพที่ 10

ประกาศ || website

พันธกิจของหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
สาขาออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์


(๑) ผลิตแพทย์ออร์โธปิดิกส์ที่มีคุณภาพคุณธรรมและจริยธรรมโดยยึดถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
(๒) สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมด้านออร์โธปิดิกส์ที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาด้านออร์โธปิดิกส์ของประชาชนและสังคมไทย
(๓) ให้บริการผู้ปุวยออร์โธปิดิกส์และเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะในพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่๑๐ อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
(๔) ให้บริการวิชาการด้านออร์โธปิดิกส์ที่เปีนประโยชน์ต่อการเสริมสร้างสุขภาพปูองกันรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ

ประกาศ || website

หลักสูตร การฝึกอบรมแพทย์เพื่อวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ฉบับแก้ไข พ.ศ.2561 จัดทำโดย คณะกรรมการฝึกอบนมแพทย์ประจำบ้าน กลุ่มงานสูติ - นรีเวชกรรม รพ.สรรพสิทธิประสงค์

ประกาศ || website

หลักสูตรฯของกลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ มีพันธกิจในการผลิตศัลยแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถดังนี้

1. ผลิตแพทย์และศัลยแพทย์ ที่มีความรู้อย่างบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน, ศัลยศาสตร์คลินิก,ศัลยศาสตร์ฉุกเฉิน, ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ, ศัลยศาสตร์เฉพาะทาง, ระเบียบวิธีวิจัย และสถิติ, แพทยศาสตร์ศึกษา,การบริหารทั่วไป, การบริหารสาธารณสุข, เวชจริยศาสตร์, กฎหมายการแพทย์ และสาธารณสุข,ระบบและปัญหาด้านสาธารณสุข, เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข รวมถึงการมีทักษะที่ไว้วางใจได้ เกี่ยวกับการวินิจฉัยโรค, การวินิจฉัยแยกโรค, การผ่าตัด, กระบวนการตัดสินใจทางคลินิก, การบันทึกเวชระเบียน, การวิจารณ์งานวิจัย, กระบวนการตัดสินใจเชิงเวชจริยศาสตร์, การสื่อสารทางคลินิก, การทำงานเป็นทีม, การบริหารคุณภาพ, การบริหารสาธารณสุข, การสอน, การดูแลอย่างเป็นองค์รวม และการส่งเสริมสุขภาพ นอกจากนี้ เน้นการเสริมสร้างเจตคติที่ดีเกี่ยวกับ การพัฒนาพฤตินิสัย และมารยาทของศัลยแพทย์, ความสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม, บทบาทของศัลยแพทย์ในแง่มุมต่างๆ ของสังคม, การพัฒนาตนเองด้านศัลยศาสตร์รวมถึงด้านอื่นๆ ในทุกมิติอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งมีความสามารถในการทำงานแบบมืออาชีพ, สามารถปฎิบัติงานได้ด้วยตนองอย่างเต็มตัว มีเจตนารมณ์ เตรียมพร้อมและความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต สามรถดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความเอื้ออาทรและใส่ใจในความปลอดภัย เพื่อแก้ไขปัญหาและการส่งเสริมสุขภาพ โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวม

ผลสัมฤทธิ์การศึกษาหลังปริญญาที่ครอบคลุม ความรู้ ทักษะ และเจตคติความเป็นศัลยแพทย์ที่พึงประสงค์ มีพื้นฐานที่เหมาะสมสำหรับการประกอบวิชาชีพความเป็นศัลยแพทย์ในอนาคต เพื่อนำความรู้ความสามารถที่ได้ไปใช้ในระบบสุขภาพของประเทศไทยในอนาคต ซึ่งคำนึงถึงบริบทความต้องการของประชาชนในเขตสุขภาพที่ ๑๐ ซึ่งเน้นด้าน ศัลยแพทย์มะเร็ง, อุบัติเหตุ, acute care surgery โดยมีพฤติกรรมแห่งวิชาชีพที่เหมาะสมกับผู้ป่วย และญาติ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอื่น อาจารย์ รวมทั้งเพื่อนร่วมงานในวิชาชีพอื่น

2. การจัดการความรู้และการวิจัย ที่เน้นกระบวนการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ฐานข้อมูลระดับโรงพยาบาล จังหวัด และเขตสุขภาพที่ ๑๐ เน้นการบูรณาการเข้ากับระบบบริหารคุณภาพ HA รวมถึงเน้นระเบียบวิธีวิจัยที่สอดคล้องกับระบบบริหารงานวิจัยของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และความต้องการของระบบสุขภาพของประเทศไทย

3. การบริการวิชาการด้านศัลยศาสตร์สู่สังคม โดยให้บริการด้านศัลยศาสตร์ทุกกลุ่มโรคที่สำคัญ และคำนึงถึงบริบทความต้องการของประชาชนในเขตสุขภาพที่ ๑๐ เป็นหลัก ซึ่งเน้น ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ, ศัลยศาสตร์มะเร็ง และคำนึงถึงมิติการดูแลแบบองค์รวม, มิติด้านการสร้างเสริมสุขภาพ, การป้องกัน,การรักษา, การฟื้นฟู รวมถึงการบูรณาการการบริการด้านศัลยศาสตร์เข้ากับระบบการเรียนการสอน เน้นระบบการเรียนรู้ ขณะปฏิบัติงานในสถานที่ และสถานการณ์จริง

4. การบริหารคุณภาพ เน้นบูรณาการระบบคุณภาพ WFME เข้ากับระบบคุณภาพ HospitalAccreditation

5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เน้นความกตัญญูกตเวทีต่อศัลยแพทย์อาวุโส, ศัลยศาสตร์รุ่นพี่ รวมถึงการตระหนักถึงความสาคัญของศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย

ประกาศ || website


♥ วิสัยทัศน์ :: กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จะเป็นสถาบันฝึกอบรม แพทย์ฝึกปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตร (แผน ข) สาขากุมารเวชศาสตร์ ที่มีประสิทธิภาพ และ มีมาตรฐานของไทยและเพิ่มการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านแผน ก หลักสูตร 36 เดือนในปีการศึกษา 2562
♥ พันธกิจ ::
1.ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์ ที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์ของแพทยสภา และราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
2.พัฒนาอาจารย์แพทย์อย่างต่อเนื่องด้านความรู้ ทัศนคติ และเจตนคติต่อการเป็นครู แพทย์ ทั้งในระดับก่อนปริญญา และระดับหลังปริญญา
3.พัฒนาศักยภาพองค์กรอย่างต่อเนื่องให้มีมาตรฐานทางด้านการบริหาร การบริการ และ วิชาการ เป็นแบบอย่างที่ดีสาหรับการเรียนรู้ของแพทย์ประจำบ้าน
4.พัฒนาองค์กรให้เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่ดีและเหมาะสมสาหรับการเรียนรู้ด้วย ตนเองอย่างต่อเนื่องของแพทย์ประจำบ้าน
♥ ปณิธาน :: กลุ่มงานกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์มีความมุ่งมั่นในการเป็นสถาบันมาตรฐานด้านการบริการรักษา และ การฝึกอบรมแพทย์และบุคคลากรทางการแพทย์
♠ เข็มมุ่ง และ เป้าประสงค์ ::
1.มีหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน (แผน ก) / แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตร (แผน ข) สาขากุมารเวชศาสตร์ ที่ครอบคลุมด้านการรักษา การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ ที่มาตรฐานอ้างอิงกรอบคุณลักษณะที่กำหนดของ ราชวิทยาลัยวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561
2.เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ปฏิบัติงานเพื่อวุฒิบัตร (แผน ก) สาขากุมารเวชศาสตร์ ระยะฝึกอบรม 36 เดือน ในปีการศึกษา 2562
3.ฝึกอบรมแพทย์ สาขากุมารเวชศาสตร์ ที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์ของกลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์และแพทยสภาโดย ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
4.พัฒนาอาจารย์แพทย์อย่างต่อเนื่องด้านความรู้ เจตคติ และ ทัศนคติต่อการเป็นครูแพทย์ทั้งระดับปริญญาและระดับหลังปริญญา
5.พัฒนาคุณภาพองค์กรอย่างต่อเนื่องให้มีมาตรฐานทางด้านการบริหาร การบริการ และวิชาการตามหลักการ WFME
6.พัฒนาองค์กรให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีและเหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
♥ ค่านิยม :: กุมารแพทย์ที่จบจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เป็นกุมารแพทย์ที่มีความรับผิดชอบต่อผู่ป่วย เอาใจใส่ดูแลผู้ป่วยเสมือนญาติ มีความรู้ความสามารถได้มาตรฐานระดับสากล และมีสัมพันธภาพที่ดี และมีคุณธรรม สอดคล้องกับ ค่านิยมของโรงพยาบาล รักษ์วินัย ใจอารี วจีไพเราะ อนุเคราะห์เสมอภาค

ภาพกิจกรรม

ศูนย์แพทยศาสตรโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

sponsors
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นคลินิก ชั้นปีที่ 4-6ปีการศึกษา 2566
sponsors
กิจกรรมวันไหว้ครูปีการศึกษา 2566
sponsors
ตรวจรับงานปรับปรุงระบบท่อประปาและสุขภัณฑ์ห้องน้ำอาคารศูนย์แพทย์ อาคาร 2
sponsors
งานมุฑิตาจิตอาจารย์แพทย์เกษียณอายุราชการ 2566

คณะกรรมการ

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

เจ้าหน้าที่

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

program

สุนีย์ จงใจ

นักวิชาการศึกษา

ดูแลงานการเรียนการสอน กุมาร และ อายุรกรรม

program

ฐิตาพร ทานะกิจ

นักวิชาการศึกษา

program

กัลยา ทองใบ

นักวิชาการศึกษา

program

ณัฐวุฒิ วงษ์สิงห์

นักวิชาการศึกษา

program

ศิริราช พิมพบุตร

นักวิชาการศึกษา

program

ทองใบ ศรีแสง

นักวิชาการศึกษา

program

กฤษณ์ วิเศษรอด

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

program

วันวิสา วาภพ

นักวิชาการโสต

program

กัญญาณัฐ ศิลาเกษ

จนท.ศูนย์แพทย์

program

ดวงจันทร์ สินป้อง

จนท.ศูนย์แพทย์

program

รุ่งทิวา อุไรวงค์

จนท.ศูนย์แพทย์

program

อนงค์ ทาจิตต์

จนท.ศูนย์แพทย์

program
program

จินตะหรา แสงทอง

จนท.ศูนย์แพทย์

program

พนัดดา นิลบารันต์

นักวิชาการการเงินและบัญชี

ดูแลการเงิน ค่าไฟ

program

ดรุณี ภูลำสัตย์

นักบริหารงานจัดการทั่วไป

ดูแลพัสดุ

นักศึกษาแพทย์

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4

ตาราง Rotation|| Medical student

1 63190040014 นางสาวกชกร ทรงสัจจา 27. 63190040544 นางสาวเพชรลดา ใจภักดี

2 63190040049 นางสาวกัญญาพัชร กิ่งบู 28. 63190040564 นายภูริช ทยุติธร

3 63190040058 นางสาวกิตติญา แสนทวีสุข 29. 63190040577 นายภูริพัฒน์ ศรีชัย

4 63190040072 นายจอม ดวงศรี 30. 63190040609 นายมงคล สินธุเชาวน์

5 63190040104 นางสาวฉัตรศิริ ชัยโย 31. 63190040610 นายมาก้อง ตั้งเกษมุกดา

6 63190040140 นางสาวชวัลลักษณ์ พุ่มศฤงฆาร 32. 63190040654 นางสาวรินฤดา ทองชื่น

7 63190040160 นายชัยรัตน์ ศรีชนะ 33. 63190040683 นางสาววาเนสซา หยก เถง โห้

8 63190040173 นายชิติพงศ์ อึ้งอุดรภักดี 34. 63190040713 นางสาวศิริพร พัฒนาราช

9 63190040188 นายชินพัฒน์ มวลชนชนะ 35. 63190040726 นางสาวสไบทิพย์ มะโนรัตน์

10 63190040207 นางสาวฑิตฐิตา พรมเพ็ญ 36. 63190040748 นางสาวสุพิชชา พิมพ์ภาค

11 63190040263 นายณัฐนันท์ คำจันทร์ 37. 63190040757 นายอดิศร เบ้าสุวรรณ

12 63190040276 นายณัฐภัทร ทองสา 38. 63190040771 นางสาวอภิชญา สารภาพ

13 63190040302 นางสาวณิชกานต์ บาลสันเทียะ 39. 63190040793 นายก่อโชค สุวรรณเนตร

14 63190040313 นางสาวตระการตา ตียาพันธ์ 40. 63190040818 นางสาวภัสวัลย์ ทองเทพ

15 63190040331 นางสาวธัญพิชชา พบบุญ 41 63190040821 นายภีมวัจน์ วรพัฒน์

<

16 63190040348 นายธันยพงศ์ สุรินโยธา 42 63190040836 นางสาวรัชนีกร เสนาะศัพท์

17 63190040357 นางสาวธิดารัตน ศรีสมบูรณ์ 43 63190040852 นายศิวกร ประกอบผล

18 63190040371 นายนราวิชญ์ แสนทวีสุข 44 63190040863 นายศุภชัย บุ้งทอง

19 63190040386 นางสาวนันท์นภัส ราชคำ 45 63190040881 นางสาวอาภาภรณ์ รองสำลี

20 63190040409 นายนิติภูมิ ศรีแสน 46 63190040898 นางสาววิลาวัณย์ ไสยสมบัติ

21 63190040410 นางสาวนิศาชล อมรโรจน์วรวุฒิ 47  62190040044 นายจิตพิภัทรชัย สร้อยจักร

<

22 63190040438 นางสาวเบญจวรรณ ธนาวิวัฒน์ชัยกุล 48  62190040123 นางสาวณัฐธิดา มัศยามาศ

23 63190040454 นางสาวปวพร ศรีสุวรรณ 49  62190040336 นางสาวมาชิดา วงษ์จันทร์

24 63190040478 นายปิยวัฒน์ อิฐรัตน์ 50  62190040428 นางสาวสุฐิตา สมคิด

25 63190040490 นางสาวพชรพร กาษี 51 62190040138 นางสาวรินภัทร ชวรัศมิ์

26 63190040522 นางสาวพิณัฐพร แสงคำ 

ตาราง Rotation || Medical student

1 .  62190040022 นางสาว จิดาภา ตั้งสถิตย์

2 .  62190040064 นาย ชยุต บุญพันธ์

3 .  62190040082 นาย ชินดนัย ทองสุ

4 .  62190040145 นาย ต่อเกียรติ กาวิชัย

5 .  62190040154 นาย ธนกฤต ไสยสมบัติ

6 .  62190040165 นาย ธนดล ดอกดวง

7 .  62190040178 นางสาว ธนภร ศรีโชค

8 .  62190040190 นางสาว ธิติพัฒน์ เทียวประสงค์

9 .  62190040202 นางสาว นภสร การินทร์

10 .  62190040231 นางสาว ปวิชญา บูรณะศรี

11 .  62190040248 นาย ปัณณ์ศิวะ ศรีละพันธ์

12 .  62190040257 นางสาว  ปานตะวัน คำยนต์

13 .  62190040271 นาย พชรวิชญ์ ยอดมานะพงศ์

14 .  62190040318 นางสาว ภาสินี ประดับศรี

15 .  62190040321 นางสาว มนัสพร สาฤทธิ์

16 .  62190040352 นางสาว ลลิตา ดีพูน

17 .  62190040376 นาย วชิระ สุริยวงศ์

18 .  62190040381 นาย วัฒนโชติ ยั่งยืน

19 .  62190040398 นางสาว ศศิวิมล ไกยวรรณ์

20 .  62190040415 นางสาว สิรินดา วรพิมพ์รัตน์

21 .  62190040433 นางสาว สุพิชญา ทุมมา

22 .  62190040440 นางสาว สุภัสสร ภาตุบุตร

23 .  62190040459 นาย อภิสิทธิ์ สะสมผลสวัสดิ์

24 .  62190040460 นาย แอรอน ที โพธิ์หอม

25 .  62190040473 นางสาว พิชญาภา เลรุ่งรดิศ

26 . 63190040027 นางสาว กฤษณา ภูมรา

27 . 63190040087 นางสาว จุติมา ดอกไม้พวง

28 . 63190040159 นางสาว ชะตาบุญ ศรีนอก

29 . 63190040195 นาย ชุติพันธ์ พลอยพันธ์

30 . 63190040236 นางสาว ณัฏฐาภรณ์ บุตรพรม

31 . 63190040423 นางสาว บุญยนุช โสภะถา

32 . 63190040465 นางสาว ปิยนุช งามสาย

33 . 63190040483 นาย พงษ์ศักดิ์ คำนาโฮม

34 . 63190040665 นาง วชิรญา มุ้ยเผือก

35 . 63190040690 นาย วีรกุล จิตเจริญ

36 . 63190040702 นาย ศักดิ์สิทธิ์ โรจนวิจิตรสกุล

37 . 63190040786 นาย พงศ์ประยูร คูณมี

38 . 63190040807 นาย พรหมพยงค์ นิภาสุภัคสุข

39 . 63190040843 นางสาว รัตดากร นันทพานิช

40 . 63190040876 นาย เสกสรร นาสมจิตร

41 . 61190040245 นาย ปิติพงษ์ องค์พาพัฒน์

42 . 6290040138 นางสาว รินภัทร ชวรัศมิ์

43 . 61190040612 นาย พีระศักดิ์ จึงมั่นคง

44 . 62190040123 นางสาว ณัฐธิดา มัศยามาศ

ตาราง Rotation || Medical student

1. 61190040492 นางสาว กติกา ทองน้อย

2. 61190040016 นางสาว กมลชนก เจริญรัตน์

3. 61190040029 นาย กฤตเมธ สงวนนาม

4. 61190040041 นาย กษิดิศ สายสุข

5. 61190040074 นางสาว ขวัญตา สุทธสิงห์

6. 61190040089 นางสาว จินต์จุฑา กลิ่นศรีสุข

7. 59190040060 นาย ชนาธิป ศิริชัยพันธุ์

8. 61190040500 นางสาว ชยาภา เบญจถาวรอนันท์

9. 61190040511 นางสาว ญาณิศร ทุมเสน

10. 61190040135 นางสาว ฐิติกชพร กงแก้ว

11. 61190040142 นางสาว ฐิติมา ศรีสุข

12. 61190040151 นางสาว ฑยาลัย พิเศษ

13. 61190040524 นาย ณัฐธัญ สกนธวัฒน์

14. 61190040180 นาย ณัฐนันท์ จันครา

15. 61190040539 นางสาว ณิชชา ชมพันธ์

16. 61190040546 นาย ทีปต์ เศรษฐบดี

17. 61190040197 นาย ธีดนัย วัยอุดมวุฒิ

18. 61190040555 นางสาว นงนภัส เนตรหาญ

19. 61190040209 นางสาว นลินี โคตรพรหม

20. 61190040096 นาย เจษฎากร สุนิพัฒน์

21. 61190040566 นางสาว บัณฑิตา ตันสุ

22. 61190040223 นางสาว บุญสิตา ดวงศรี

23. 61190040579 นางสาว ปัณฑ์ชนิต สุวรรณโชติ

24. 61190040584 นาย ปิยะรัตน์ ลอยลม

25. 61190040591 นาย พลาธิป เดชเร

26. 61190040601 นางสาว พัฐสุดาภรณ์ พงษ์ศิริ

27. 61190040278 นางสาว พิชญานิน มิ่งขวัญ

28. 61190040283 นางสาว พิริยาพร องค์พาพัฒน์

29. 61190040304 นาย ภควิทย์ พิมพ์พรรค์

30. 61190040625 นางสาว ภัทรานิษฐ์ นันทพานิช

31. 61190040333 นางสาว มณฑิตา พวงพุฒ

32. 60190040174 นางสาว วราพร พันธ์ขาว

33. 61190040647 นางสาว ศศิญา เพณี

34. 61190040656 นาย ศานติ ไชยกาล

35. 61190040373 นาย ศิรชัช จัดดี

36. 61190040667 นางสาว ศิริวิมล ตาลผาด

37. 61190040395 นางสาว สโรชิตา พรมดี

38. 61190040412 นางสาว สิรินทรา หรรษาวงศ์

39. 61190040430 นางสาว หทัยภัทร ปริสุทธิกุล

40. 61190040670 นางสาว ศุภาพิชญ์ ดอกพิกุล

41. 61190040117 นาย ชยุต บุษสระเกษ

42. 61190040685 นางสาว สุพิชชา สง่าเขียว

43. 61190040290 นาย พีระศักดิ์ ทองนาค

44. 61190040630 นางสาว รสสุคนธ์ แก้วคำแสน

45. 61190040290 นาย พีระศักดิ์ ทองนาค

46. 61190040467 นาย อภิวิชญ์ พจมานเมธี

News

ข่าว - ประกาศ

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านกลุ่มงานอายุรกรรม
ติดต่อ คุณกอร์ฟ 083-723-5280

ประกาศ || รายละเอียด || FB

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านแผนกศัลยกรรม
กลุ่มงานศัลยกรรม 045-240075-85 ต่อ 1561
ติดต่อ คุณพัชรี 089-722-9605

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขา สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี
โทร 045-244973 ต่อ 1499
เลขากลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม 061-2688-303

ประกาศ || ใบสมัคร

เอกสารประกอบการเรียนการสอน

ศูนย์แพทยศาสตรโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

sponsors
ด้านหัตถการ
sponsors
ด้านการเรียนการสอน
sponsors
ด้านSIMULATION

ติดต่อเรา
Contact UsCall:086-046-8563     Fax: 045-319-296

ชื่อ:

อีเมลล์:

ข้อความ:

Design : นายกฤษณ์ วิเศษรอด ศูนย์แพทย์ 2010